شما اینجا هستید

مجموعه مصوبات و آیین نامه های پژوهشی و اجرایی دانشگاه

مجموعه مصوبات و آیین نامه های پژوهشی دانشگاه صنعتی اصفهان

آیین نامه ها:

 1.  ائین نامه تشكيل قطب علمي (جديد)
 2. آئين نامه نحوه پرداخت هزينه شرکت اعضاء هيئت علمي و دانشجويان دوره هاي تحصيلات تکميلي در مجامع علمي داخل کشور (جدید)
 3. دستورالعمل نحوه ذکر نام دانشگاه در انتشار مقالات علمي (دانشكده ها، پ‍ژوهشكده ها، مراكز علمي و پرديس)  (اصلاح شده 1395)
 4.  آئين نامه تخصيص پژوهانه به اعضای هيأت علمي دانشگاه (1393)
 5. آئين نامه تخصيص پژوهانه به اعضای هيأت علمي جدید دانشگاه
 6. دستورالعمل نحوه امتياز دهي فعاليت ها در چارچوب آئين نامه پژوهانه (1393)
 7. آيين نامه تجليل از برگزيدگان پژوهش و فناوري سال 94
 8.  آئين نامه دوره پسا دکتری (جدید)
 9. شیوه نامه پسا دکتری (ارزیابی کیفی ماده 3 آئین نامه ارتقاء) (جدید)
 10.  فرصت مطالعاتی کوتاه مدت خارج از کشور اعضای هیات علمی
 11. فرصت مطالعاتی داخل کشور اعضای هیات علمی
 12.  فرصت مطالعاتی خارج از کشور اعضای هیات علمی
 13.  آئين نامه ارزيابي فرصت مطالعاتي
 14. فرم ارزیابی ماموريت اعضاي هيات علمي به خارج از كشور در تابستان
 15.  آئین نامه فرصت مطالعاتی وزارت علوم  
 16. اصلاحات آئین نامه فرصت مطالعاتی وزارت علوم
 17.  شیوه نامه فرصت مطالعاتی وزارت علوم
 18. دستورالعمل اجرائی فرصت مطالعاتی دانشگاه
 19.  آئين نامه شرکت اعضاء هيئت علمي در همايشهاي علمي خارج از کشور
 20.  شيوه نامه تشويق مقالات چاپ شده اعضا هيات علمي و دانشجويان
 21.  آيين نامه نحوه بکارگيري استاد همبسته
 22. آيين نامه شرکت و ارائه مقاله دانشجويان دکترا در گردهمايی های علمی خارج از کشور
 23.  دستورالعمل نحوه استفاده از دستيار پژوهشی
 24.  دستورالعمل نحوه موافقت با ماموريت های روزانه اعضای هيات علمی
 25.  شيوه نامه درج فعاليتهای پژوهش و فناوری در سامانه گلستان
 26. آئين نامه انجام فعاليت هاي پژوهشي توسط اعضاي هيات علمي بازنشسته دانشگاه
 27. فرم تكميل اطلاعات مربوط به گزارش سفر خارج از كشور اعضاي محترم هيات علمي
 28. فرم درخواست شركت اعضاي هيات علمي در همايش هاي علمي خارج از كشور
 29.  فرم درخواست شركت و ارائه مقاله دانشجویان دکترا در مجامع خارج از كشور
 30.  آئین نامه نحوه برگزاری و ساماندهی همایش های علمی و دستورالعمل اجرایی آن
 31.  آئین نامه نشریات علمی پژوهشی دانشگاه
 32. آئین نامه نحوه تشکیل و فعالیت واحد های پژوهشی
 33.  دستورالعمل تاسیس واحد های پژوهشی
 34.  فرم درخواست تاسیس واحد پژوهشی
 35.  ماموریت و اهداف واحد پژوهشی
 36. پرسشنامه تبدیل وضعیت واحد پژوهشی
 37.  پرسشنامه درخواست تاسیس
 38.  فرم خلاصه اطلاعات طرح تحقیقاتی دوره پسا دکتری
 39.  فرم درخواست تشویق مقالات
 40. فرم درخواست به کارگیری دستیار پژوهشی
 41.  فرم درخواست به کارگیری پژوهشگر پسا دکتری
 42. قرارداد نحوه استفاده از دستیار پژوهشی
 43.  قرارداد طرح تحقیقاتی دوره پسا دکتری
 44.  شیوه نامه اجرایی طرح پژوهانه دانشجویان دوره دکتری
 45.  فرم مشخصات دانشجویان دکتری تخصصی مشمول طرح پژوهانه
 46.  فرم شماره 1 و 2
 47.  فرم شماره 3
 48.  نامه موارد خاص پژوهانه دانشجویان دکتری
 49.  موارد خاص پژوهانه دانشجویان دکتری
 50. تذکر در ارتباط با پژوهانه دانشجویان دکتری
 51.  فهرست نشریات نامعتبر
 52. پرسشنامه انتخاب پژوهشگران برگزیده
 53. شيوه نامه انتخاب پژوهشگر برتر دانشگاه از دانشكده ها
 54. آيين نامه نحوه برگزاري و ساماندهي همايش هاي علمي
 55. فرم همايش هاي بين المللي
 56. فرم درخواست برگزاري همايش هاي علمي