شما اینجا هستید

افراد و تماس ها

حوزه معاونت پژوهشی

معاون پژوهش و فناوری

دکتر سید مهدی ابطحی

تلفن: 33912500-33912501

فاکس: 33912502

 

کارشناس معاونت پژوهش و فناوری

افسانه شرکت العباسیه

تلفن:33912500-33912501
فاکس: 33912502

 

m-pajouheshi@of.iut.ac.ir

دفتر معاونت پژوهش و فناوری

ام البنین گنجی

33912500-33912501

 

کارشناس مالی معاونت پژوهش و فناوری

زيبا وطن خواه

33912884

 

مدیر کل امور پژوهشی

مدیر کل امور پژوهشی

دکتر کیخسرو کریمی

33912504

 

متصدی امور دفتری مليحه قصری 33912504-2570 research@of.iut.ac.ir

کارشناس ارشد کامپیوتر و رابط بخش پژوهشی سامانه گلستان

عليرضا شیخ صراف

33912579

sarraf@of.iut.ac.ir

کارشناس امور پژوهشی

نفيسه دهقان پور

33911975

scientometrics@of.iut.ac.ir

dehghan@of.iut.ac.ir

کارشناس امور پژوهشی

آزاده سرائيان

33912512

papers@of.iut.ac.ir

کارشناس امور پژوهشی نسرين گدازنده 33912512 godazande@of.iut.ac.ir