شما اینجا هستید

افراد و تماس ها

حوزه معاونت پژوهشی

معاون پژوهش و فناوری

دکتر محمد جواد اميدي

تلفن: 33912500-33912501

فاکس: 33912502

omidi[at]cc.iut.ac.ir

کارشناس حوزه معاونت پژوهشي

افسانه شرکت العباسیه

تلفن:33912500-33912501
فاکس: 33912502

 

m-pajouheshi[at]of.iut.ac.ir

مسئول دفتر حوزه معاونت پژوهشی

ام البنین گنجی

33912500-33912501

 

کارشناس مالی معاونت پژوهش و فناوری

زيبا وطن خواه

33912884

vatankhah[at]of.iut.ac.ir

مدیر کل امور پژوهشی

مدیر کل امور پژوهشی

دکتر کیخسرو کریمی

33912504

karimi[at]cc.iut.ac.ir

متصدی امور دفتری مدير امور پژوهشي

مليحه قصری 33912504-2570 research[at]of.iut.ac.ir

کارشناس کامپیوتر مديريت امور پژوهشي و رابط بخش پژوهشی سامانه گلستان

عليرضا شیخ صراف

33912579

sarraf[at]of.iut.ac.ir

کارشناس امور پژوهشی

نفيسه دهقان پور

33911975

scientometrics[at]of.iut.ac.ir

dehghan[at]of.iut.ac.ir

کارشناس امور پژوهشی

آزاده سرائيان

33912512

papers[at]of.iut.ac.ir

کارشناس امور پژوهشي

نسرين گدازنده 33912512 godazande[at]of.iut.ac.ir

كارشناس امور پژوهشي

بهنام فروغي 33912593  

مدیر هماهنگي، برنامه ريزي و اجرايي

مدير هماهنگي، برنامه ريزي و اجرايي

دكتر رضا مختاري 33912599 mokhtari[at]cc.iut.ac.ir

مسئول دفتر

علي مختاري 33912598 Aliiut97[at]gmail.com