شما اینجا هستید

دفتر امور پژوهشی

وظایف

1- ارزیابی وضعیت پژوهش و فناوری در واحدها و در دانشگاه و ارائه پیشنهادات و راهکارها درزمینه‌های مختلف پژوهش و فناوری از جمله:

الف) اهداف و خط مشی پژوهشی دانشگاه

ب) بهبود شرایط و رفع موانع پژوهش وفناوری در دانشگاه

ج) هماهنگ کردن آموزش و پژوهش در دانشگاه

د) مشارکت با بخش خصوصی در اجرای طرح‌های پژوهشی و تعیین نحوه همکاری با مراکز پژوهشی داخل و خارج دانشگاه

ﻫ) نحوه ارائه خدمات پژوهشی به سازمانهای مختلف برای برآوردن نیازهای کشور، منطقه و استان و چگونگی همکاری دانشگاه و مراکز صنعتی

و) تعیین و پیشنهاد خط مشی کلی کاربرد نتایج پژوهش‌ها برای خلق فناوری در کشور

2- بررسی اعتبار علمی و تأیید پرداخت هزینه شرکت اعضاء هیأت علمی و دانشجویان در گردهمایی و سمینارهای داخل و خارج از کشور

3- بررسی امتیازات و تنظیم مدارک متقاضیان استفاده از فرصت مطالعاتی

4- بررسی و تنظیم مدارک متقاضیان استفاده از پژوهانه

5- بررسی و تصویب طرح‌های تحقیقاتی داخلی اعضای هیأت علمی

6- ارزیابی کیفیت علمی، اجرایی و میزان اثربخشی طرح‌های تحقیقاتی خارج از دانشگاه

7- تهیه و ارائه آمارهای پژوهشی، گزارش‌های دوره‌ای و کارنامه پژوهشی دانشگاه

8- انتخاب و معرفی پژوهشگر نمونه و جوان در سطح دانشگاه، استان و کشور

9- امور مربوط به تشویق مقالات علمی – پژوهشی دانشجویان

10- امور مربوط به تشویق اعضای هیأت علمی براساس ارجاعات به مقالات

11- امور مربوط به تأسیس انجمن‌های علمی و نشریات علمی – پژوهشی