شما اینجا هستید

دفتر نظارت و ارزيابی علمی گزارش های طرح های دانشگاه

حفظ و صیانت از اعتبار دانشگاه و ارتقاء جایگاه علمی آن در سطح ملی و بین‌المللی ارزیابی کیفیت علمی، اجرایی و میزان اثربخشی طرح‌های تحقیقاتی اعضاء هیأت علمی دانشگاه با دستگاه‌های اجرایی را ایجاب می‌کند. این ارزیابی براساس معیارهایی نظیر دستاوردهای علمی طرح، میزان نوآوری در اجرای طرح، موفقیت مجری در تولید، انتقال و بومی‌سازی دانش فنی، اجرا و اختتام به موقع طرح و اهمیت فنی اقتصادی طرح صورت می‌گیرد که آیین‌نامه آن در دست تهیه می‌باشد.