شما اینجا هستید

عناوين توانمندی های پژوهشی و فناوری دانشگاه

سطح اول اولويت سطح دوم اولويت سطح سوم اولويت
1- آب و انرژی 1-1 مديريت منابع آب 1-1-1 روشهای آّبياری تحت فشار
1-1-2 اکتشاف، بهره برداری و مديريت منابع آبهای زير زمينی ونهفته (مجازی)
1-1-3 هيدروليک، مهندسی رودخانه و ريآن در محيطهای متخلخل
1-1-4 خشکسالی و مديريت منابع آب در مناطق خشک
1-1-5 مدلسازی حرکت املاح د رخاک
1-2 آبخيزداری 1-2-1 مديريت منابع طبيعی تجديدشونده و توسعه پايدار
1-2-2 فرسايش و حفاظت خاک
1-2-3 بيابان زايی و روشهای بيابان زدايی
1-2-4 مطالعات اکولوژی پوشش گياهی و مرتع
1-3 انرژيهای نو تجديدشونده 1-3-1 انرژی خورشيدی
1-3-2 انرژی بيو گاز
1-3-3 توليد اتانول از بقايای گياهی
1-4 نفت، گاز و پتروشيمی 1-4-1 اکتشاف سطح الارض و تحت الارض ذخاير نفت و گاز
1-4-2 دستيابی به دانش فنی توليد مواد شيميايی تخصصی (Fine Chemical)
1-4-3 مواد و صنايع پليمری
1-4-4 توسعه و ساخت انواع ابزارهای سنجش شيميايی، الکتروشيميايی و بيوشيميايی
1-4-5 بهينه سازی توليد و کاهش ضايعات در صنايع نفت، گاز و پتروشيمی
1-4-6 شناسايی، استخراج و تخليص ترکيبات مفيد از منابع نفتی و معدنی
1-5 توليد و مصرف انرژی الکتريکی 1-5-1 افزايش راندمان نيروگاه ها
1-5-2 کاهش اتلاف و استفاده از روشهای بهينه در سيستم های توزيع و انتقال انرژی
1-5-3 بهره برداری و برنامه ریزی سيستم های قدرت
1-5-4 روشهای هوشمند در سيستم های قدرت
1-5-5 بهينه سازی و کاهش مصرف انرژی
2- زيست فناوری 2-1 کشاورزی 2-1-1 بررسی ژنومی و پروتئومی محصولات کشاورزی
2-1-2 انتقال ژن
2-1-3 توليد و فرآوری پريپوتيک ها و پرو بيو تيک های خوراکی دام و طيور با استفاده از روشهای ژنتيکی
2-1-4 کاربرد تکنيکهای مولکولی در کشاورزی و منابع طبيعی
2-1-5 ژنتيک و بيوتکنولوژی محصولات دامی و گياهی
2-1-6 غنی سازی زيستی (Bio Fortification) محصولات کشاورزی
2-1-7 استفاده از بيوتکنولوژی برای ايجاد حيوانات و گياهان مقاوم
2-2 مواد 2-2-1 طراحی، تهيه و ارزيابی بيومواد برای مصارف پزشکی و مواد دندانی
2-2-2 توسعه فناوری تهيه پوشش های بيوسراميکی و کامپوزيتی برای ايمپلنت ها
2-2-3 توسعه فناوری تهيه بيومواد برای مهندسی، خلق و بازسازی بافت
2-3 صنعتی 2-3-1 بيوتکنولوژی توليد انواع مواد اوليه صنعتی و کاربردی
2-3-2 صنايع تخميری و آنزيمی
3- نانوفناوری 3-1 نانو مواد 3-1-1 نانو ساختارها
3-1-2 نانو کامپوزيت ها
3-1-3 نانو پودرها
3-1-4 نانو تيوب ها
3-1-5 نانو لایه ها
3-2 نانو کاتاليست ها و نانو مواددارويی 3-2-1 نانو کاتاليست های مورد نياز صنايع نفت، گاز پتروشيمی
3-2-2 نانو کاتاليست های مورد نياز صنايع دارويی
3-2-3 تهيه مواد دارويی در اندازه های نانو
4- مواد پيشرفته 4-1 کامپوزيتها، سراميکهاو پوششهای نوين 4-1-1 کامپوزيتهای زمينه فلزی
4-2-1 کامپوزيتهای زمينه پليمری
4-1-3 پوششهای نوين
4-1-4 مطالح ساختمانی سبک و مقاوم با کاربری در سازه های مقاوم در مقابل زلزله
4-1-5 سراميکهای ويژه
4-1-6 ابررساناها
4-1-7 مواد مغناطيسی جديد
4-2 سنسورها 4-2-1 سنسورهای فيزيکی و شيميايی
4-2-2 سنسورهای نوری
5- فناوريهای خاص 5-1 فناوريهای پيشرفته 5-1-1 روباتيک و اتوماسيون
5-1-2 روشهای نوين توليد فولاد و محصولات فلزی
5-1-3 روشهای نوين اتصال و جوشکاری
5-1-4 پردازش موازی و محاسبات سريع
5-2 فناوريهای دفاعی 5-2-1 فناوريهای زير سطحی
5-2-2 فناوريهای رادار و ...
5-2-3 امنيت در فضای اطلاعات
5-3 ژئوماتيک (RS, GIS, GPS) 5-3-1 ارزيابی محيط زيست و استفاده از GIS در منابع طبيعی و کشاورزی
5-3-2 مکان يابی و مسير يابی
5-3-3 تهيه نقشه های کاربری اراضی و نقشه برداری منابع طبيعی و کشاورزی
5-3-4 تدوين استاندارهای کدگذاری و ذخيره سازی اطلاعات مکانی و توصيفی (Geodatabase)
6- محيط زيست و منابع طبيعی 6-1 آمايش سرزمين 6-1-1 سنجش ز راه دور و سيستم اطلاعات جغرافيايی(GIS)
6-1-2 کويرزدايی و توسعه گياهان قابل رشد در کوير
6-1-3 برنامه ريزی منطقه ای و شهری
6-1-4 کاربرد مطالعات اکولوژی منظر (Landscape Ecology) در حفاظت محيط زيست و آمايش سرزمين
6-1-5 ارزيابی اثرات توسعه بر محيط زيست
6-1-6 احياء و بازسازی اکوسيستمهای طبيعی تخريب شده
6-2 پسماندها، پسابهای شهری، صنعتی و کشاورزی 6-2-1 حذف بيولوژيکی آلاينده ها و تصفيه پسابهای صنعتی و بازيافت مواد مفيد از پسابهای صنعتی
6-2-2 اندازه گيری آلاينده ها و توسعه روش های آناليز باقيمانده آلاينده ها
6-2-3 تصفيه فاضلابها و بهسازی خاکهای آلوده
6-2-4 پايش آلودگی زيست محيطی (آب، خاک و هوا) و راههای کنترل، کاهش و بازيافت آنها
6-2-5 سيستمهای پيشرفته تصفيه آب و فاضلاب
6-2-6 مديريت و بازيافت پسماندهای جامد
6-2-7 استفاده از مواد قابل بازيافت و پسماندها
6-3 اکوسيستمهای آبی و آبزی پروری 6-3-1 اکولوژی رودخانه ها، درياچه ها و تالابها
6-3-2 ارزيابی توان توليد اکوسيستمهای آبی
6-3-3 بهينه سازیفناوری تکثير و پرورش آبزيان و روشهای نوين آبزی پروری
6-3-4 شناسايی و معرفی گونه های جديد پرورشی
7- کشاورزی و علوم دامی 7-1 کشاورزی پايدار 7-1-1 شناسايی، ارزيابی و کنترل آفات و بيماريهای مهم گياهی کشور
7-1-2 روشهای افزايش ارزش افزوده محصولات کشاورزی
7-1-3 نوع تغذيه گياهی و نقش آن در سلامت افراد جامعه
7-1-4 مکانيزاسيون و طراحی ماشينهای کشاورزی
7-1-5 راهکارهای رقابتی کردن محصولات کشاورزی در سطح ملی و بين المللی
7-2 صنايع تبديلی و دامی 7-2-1 اصلاح روشهای فرآوری محصولات کشاورزی
7-2-2 نوع تغذيه دام و نقش آن در سلامت انسان
7-2-3 افزايش کيفیت و بازده محصولات در صنايع غذايی
7-2-4 بهبود و افزايش عملکرد صناي, دام، طيور و آبزيان
7-2-5 شناسايی، استخراج و تخليص ترکيبات موثر ازمنابع مختلف مانند گياه، حيوان و ...
7-3 تکنولوژی توليدات گلخانه ای 7-3-1 طراحی نوع و اسکلت مناسب گلخانه در شرايط منطقه
7-3-2 تعيين سيستمهای گرمايش و سرمايش و نوع پوششهای گلخانه بر حسب نوع محصول و شرايط اقليمی
7-3-3 بررسی سيستمهای مختلف آبياری و تغذيه ای گياهان گلخانه ای
7-3-4 تعيين نيازهای تغذيه ای محصولات گلخانه ای در بسترهای معمولی و بدون خاک
8- فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) 8-1 ارتباطات سيار 8-1-1 مديريت شبکه سيار
8-1-2 طراحی ساختار زيربنايی شبکه سيار
8-1-3 سرويسهای جديد در جهت گذار به سمت NGN
8-1-4 ساخت تجهيزات مربوطه
8-2 شبکه 8-2-1 مديريت و امنيت شبکه داده
8-2-2 ارائه سرويسهای مورد نياز روی شبکه اينترنت داخلی کشور
8-2-3 تاسيس و راه اندازی مرکز داده
8-2-4 ساخت تجهيزات
8-3 اتوماسيون اداری 8-3-1 معماری سازمانی و اطلاعاتی
8-3-2 تهيه و توليد نرم افزارهای مورد نياز اتوماسيون کشور
8-4 تهيه، توليد و ارائه محتوای الکترونيکی 8-4-1 آموزشهای الکترونيکی(زير ساخت، محتوی و ارائه)
8-4-2 کتابخانه ديجيتال شامل کتاب، ويدئو، مجلات و محتوای چند رسانه ای
8-4-3 تجارت، بازاريابی و کسب و کار الکترونيکی
8-5 پردازش اطلاعات جغرافيايی 8-5-1 پردازش تصاوير
8-5-2 پردازش سيگنالهای رادار
8-5-3 پنهان نگاری
8-5-4 پردازش اطلاعات و تصاوير ماهواره ای
8-5-5 پردازش صحبت
8-5-6 کدينگ و فشرده سازی
8-5-7 پردازش اطلاعات در شبکه های سنسور
9- مهندسی ارزش و بهره وری 9-1 آناليز ارزش  
9-2 کنترل ارزش  
9-3 مديريت ارزش  
9-4 بهره وری صنعتی و سازمانی 9-4-1 مميزی انرژی
10- حمل و نقل 10-1 مترو، تراموا و قطارهای سريع السير 10-1-1 مترو و تراموا
10-1-2 برنامه ريزی، نظارت و کنترل ترافيک
10-2 خودرو 10-2-1 خودروهای تجاری گازسوز و گازوئيلی
10-2-2 خودروهای مسابقه ای و ويژه
10-3 مديريت ترافيک 10-3-1 طراحی مسيرهای شهری و بين شهری
10-3-2 تنظيم زمان بندی چراغهای راهنمايی
10-3-3 کاهش سفرهای درون شهری
10-3-4 ايجاد تنوع و نوآوری در سيستم های حمل و نقل درون شهری