شما اینجا هستید

كميته برنامه ريزي پژوهش و فناوري دانشگاه

الف: تركيب كميته
1. معاون پژوهش و فناوري دانشگاه

2. سه نفر از معاونين پژوهش و فناوري دانشكده ها به انتخاب معاون پژوهش و فناوري دانشگاه
3. دو نفر از محققان برجسته دانشگاه
4. رئيس اداره ارتباط با صنعت دانشگاه

ب: شرح وظايف كميته:
وظايف اين كميته به شرح زير مي باشد:

1. بررسي اوليه طرحها و پيشنهاداتي كه جهت طرح در شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه مطرح مي شود.
2. نظارت و ارزيابي عملكرد پژوهش و فناوري دانشگاه
3. ارائه برنامه هاي كوتاه و بلند مدت به منظور توسعه پژوهش و فناوري دانشگاه