شما اینجا هستید

لينك هاي مفيد

سامانه شاعا شبكه آزمايشگاه هاي علمي ايران  https://egov.msrt.ir/fa/regulation/876   

مركز ابر رايانشhttp://nhpcc.iut.ac.ir/home/index.html

آزمايشگاه مركزي دانشگاه صنعتي اصفهان  http://lab.iut.ac.ir 

كتابخانه مركزي دانشگاه صنعتي اصفهان  http://lib.iut.ac.ir

مركز رشد واحد هاي فناور    http://roshd.iut.ac.ir

مركز مجلات علمي پژوهشي   http://journals.iut.ac.ir

مركز فناوري اطلاعات   http://it.iut.ac.ir

قطب هاي علميhttps://www.iut.ac.ir/inside/ghotb.html