شما اینجا هستید

پسا دكتري

دوره پسا دكتري به منظور گسترش و ارتقاء پژوهش هاي هدفمند و اولويت دار، رشد يافته هاي پژوهشي، افزايش مهارت دانش آموختگان دوره دكتري در انجام پژوهش هاي مستقل در زمينه تخصصي مرتبط و گسترش روابط علمي-پژوهشي صنعت و دانشگاه تدوين گرديده كه در چهار كار گروه باز تعريف مي شود:

الف.پسادكتري از پژوهانه و طرح هاي تحقيقاتي

ب.پسادكتري با حمايت صندوق حمايت از پژوهشگران

ج.پسا دكتري بنياد ملي نخبگان(دانشجويان مقيم و غير مقيم)                  

http://old.bmn.ir/index.aspx?siteid=3&fkeyid=&siteid=3&pageid=1243%20&newsview=8262

د.پسادكتري مراكز صنعتي به انضمام شيوه نامهانتخاب پذيرش و همكاري محققان پسادكتري

http://www.nri.ac.ir/Research/Research-Grants-List#9374109--5

 

 آئين نامه دوره پسادکتری (جدید)

شیوه نامه پسادکتری (ارزیابی کیفی ماده 3 آئین نامه ارتقاء) (جدید)

فرم درخواست به کارگیری پژوهشگر پسادکتری

قرارداد طرح تحقیقاتی دوره پسادکتری

فرم خلاصه اطلاعات طرح تحقيقاتي دوره پسا دكتري