شما اینجا هستید

پژوهانه

دانشگاه صنعتي اصفهان جهت ارتقاء و تسهيل فعاليت هاي پژوهشي و فناوري، اتخاذ سياست هاي هماهنگ و اعمال ضوابط مدون با عنايت ويژه به اولويت هاي پژوهشي و فناوري كشور اهداف ذيل را مد نظر دارد:

الف.ترغيب اعضاي هيات علمي به انجام فعاليت هاي پژوهشي و فناوري در راستاي توليد علم و رفع نياز هاي كشور.

ب.برنامه ريزي و مديريت فعاليت هاي پژوهشي و فناوري اعضاي هيات علمي بر اساس اعتبار اختصاص يافته

ج.تسريع و تسهيل در فرايند فعاليت هاي پژوهشي و فناورياعضاي هيات علمي

د.تقويت زير ساخت هاي پژوهشي و فناوري دانشكده ها

 

 آئين نامه تخصيص پژوهانه به اعضای هيأت علمي دانشگاه

آئين نامه تخصيص پژوهانه به اعضای هيأت علمي جدید دانشگاه

دستورالعمل نحوه امتياز دهي فعاليت ها در چارچوب آئين نامه پژوهانه