شما اینجا هستید

فرصت مطالعاتي و شركت در مجامع بين المللي

   به منظور افزايش ميزان كارآيي و كار آمدي اعضاي هيات علمي دانشگاه، فرصت مطالعاتي امتيازي است ويژه كه براي كسب آن بايد شرايطي برخاسته از شايستگي لازم و آمادگي كافي احراز شده باشد.در طي اين دوره ها اعضاي هيات علمي پس از تعريف يك پروژه با همكاري دانشگاه مقصد فارغ از مشغله هاي كاري به تحقيق و مطالعه در زمينه تخصصي مربوطه خواهند پرداخت و پس از بازگشت به وطن نتايج ان مطالعات را به انضمام تجربيات علمي كسب شده براي دانشگاه به ارمغان خواهند آورد و كاربرد آن مطالعات را در صورت امكان در دانشگاه به انجام مي رسانند.قسمت اعظم هزينه هاي انجام اين دوره بعهده دانشگاه صنعت مي باشد.

در حال حاضر فرصت هاي مطالعاتي در انئاع زير در دانشگاه برگزار ميگردد:

الف.فرصت مطالعاتي خارج از كشور نوع يك با تامين كامل هزينه هاي فرد و خانواده توسط موسسه

ب.فرصت مطالعاتي خارج از كشور نوع دو با تامين بخشي از هزينه ها توسط موسسه

ج.فرصت مطالعاتي خارج از كشور با تقاضا و حمايت مراكز علمي پژوهشي خارج از موسسه

د.فرصت مطالعاتي كوتاه مدت تابستانه خارج از كشور

 

 آئین نامه فرصت مطالعاتی وزارت علوم 

اصلاحات آئین نامه فرصت مطالعاتی وزارت علوم

 شیوه نامه فرصت مطالعاتی وزارت علوم

دستورالعمل اجرائی فرصت مطالعاتی دانشگاه

 آئين نامه ارزيابي فرصت مطالعاتي

فرصت مطالعاتی داخل کشور اعضای هیات علمی

 فرصت مطالعاتی خارج از کشور اعضای هیات علمی

فرصت مطالعاتی کوتاه مدت خارج از کشور اعضای هیات علمی

فرم ارزیابی ماموريت اعضاي هيات علمي به خارج از كشور در تابستان

 آئين نامه شرکت اعضاء هيئت علمي در همايشهاي علمي خارج از کشور

 

شركت اعضاي هيات علمي دانشگاه صنعتي در مجامع بين المللي

   تداوم حيات و رشد مستمر جوامع علمي بدون افزايش ذخيره اطلاعات علمي و كارشناسي و فني ميسر نيست.دانشگاه صنعتي با ايجاد تسهيلات جهت شركت انديشمندان در مجامع بين المللي و علمي داخلي اين قبيل اطلاعات را براي اعضاي هيات علمي دانشگاه فراهم نموده است.اين ماموريت هاي كوتاه مدت مي توانند در مطرح كردن اساتيد دانشگاه ها در محافل و در موسسات علمي بين المللي معتبر در زمينه هاي مختلف تخصصي و پژوهشي نقش موثري داشته باشند تبادل افكار و آراي اعضاي هيات علمي با دانش پژوهان و دانشمندان ساير كشور ها از اين طريق مي تواند زمينه اي گسترش و بسط ارتباطات و مراودات علمي مستقيم و غير مستقيم دانشگاه را با مجامع علمي بين المللي و دانشمندان جهان فراهم نمايد:

فرم شركت در كنفرانس                                                                            

http://iscoweb.iut.ac.ir/sites/iscoweb/files/u34/Files/academicstaffconferenceforms-revised_14-5-92.pdf

فرم گزارش سفر و چكيده مقاله                                              

http://iscoweb.iut.ac.ir/sites/iscoweb/files/u34/Files/thumb_pdf.jpg

 آئين نامه شرکت اعضاء هيئت علمي در همايشهاي علمي خارج از کشور