رفتن به محتوای اصلی
x

جلسات این شورا با حضور اعضای زیر تشکیل می گردد.

اعضای شورا :

  • معاون پژوهش و فناوری دانشگاه
  • مدیر کتابخانه و انتشارات
  • معاون انتشارات
  • عضو هیأت علمی معرفی شده از هر دانشکده ( 7 نفر )
  • معاون پژوهش و فناوری دانشکده مرتبط با موضوع جلسه

وظایف شورا :

- اتخاذ سیاستهایی که ضمن حفظ منافع و شان دانشگاه منجر به گسترش و ارتقاء سطح علمی و فرهنگی دانشگاه از طریق نشر آثار علمی، فرهنگی، هنری و دینی شود.

- بررسی کیفی کتب ارائه شده به شورا جهت چاپ

- تعیین داور جهت بررسی تخصصی و علمی کتاب

- بررسی نظرات داوران و اظهار نظر نهایی در خصوص چاپ کتاب

- تهیه و تصویب آئین نامه های مورد نیاز نشر کتاب و تعیین حق الزحمه داوران کتاب

تحت نظارت وف ایرانی