رفتن به محتوای اصلی
x

مدیریت
مدیریت
کمیته علم سنجی
دکتر بیژن برومند

عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی عمران
کمیته علم سنجی
031-33913817
boromand@cc.iut.ac.ir
سید هادی حسینی

عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی معدن
کمیته علم سنجی
031-33915152
hadi.hoseinie@cc.iut.ac.ir
محمدرضا کوشش

عضو هیأت علمی دانشکده ریاضی
کمیته علم سنجی
031-33913646
koushesh@cc.iut.ac.ir
کمیته علم سنجی
کارشناسان
نفیسه دهقانپور

کارشناس علم سنجی
کارمند, کارمند
031-33911975
dehghan@of.iut.ac.ir
شماره اتاق : 233
کارشناسان

تحت نظارت وف ایرانی