رفتن به محتوای اصلی
x

با وجود تمامي تلاشها و مساعي دانشگاه نسبت به پيشبرد پژوهشهاي كاربردي و توسعه فناوريهاي مورد نياز كشور، به نظرمي رسد اكنون پس از سالهاي طولاني فعاليت ساختارهاي پژوهش و فناوري كنوني، دانشگاه نيازمند بازبيني، آسيب شناسي، اجراي طرح هاي تحول و توسعه جديد در پژوهشكده ها با هدف ارتقاء كمي و كيفي ، افزايش تنوع و شتاب توسعه فناوريها و تسهيل تجاري سازي دستاوردهاي آنها مي باشد. هئيت رئيسه محترم دانشگاه با درك اين ضرورت و با انگيزه افزايش نقش آفريني پژوهشكده هاي دانشگاه در توسعه فناوري هاي مورد نياز كشور و همچنين ارتقاء نقش دانشگاه در رشد اقتصادي RFP  دانش بنيان كشور از اين ره آورد ، مراتب علاقه و تمايل خود را به انجام طرح مطالعاتي در اين زمينه ( با مشخصات مصوب معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه ) اعلام نموده است.

اينك پيشنهاديه طرح با رعايت سرفصلهاي RFP فوق در دو فاز ، تقديم مي گردد :

ب- فاز اول  : مطالعات مفهومي

1-ارزيابي وضعيت كنوني پژوهشكده ها

2-ارزيابي وضعيت بالقوه و پيش بيني آينده پژوهشكده ها

3-شناسايي فرصت هاي ملي، منطقه اي و بين المللي پژوهشكده ها از حيث تعاملات ، مشاركت و همكاري هاي پژوهشي و فناورانه

ج- فاز دوم : تدوين نقشه راه و برنامه اقدام

تحت نظارت وف ایرانی