رفتن به محتوای اصلی
x

پسادكتري

دوره پسادکترا، فرصتی است برای عمق بخشی به فعالیت­های پژوهشی پژوهشگران جوان. در این دوره که به مدت یک سال برگزار می­شود و تا سه سال قابل تمدید است، متقاضیانی که بیش از سه سال از زمان فارغ التحصیلی آنها نگذشته باشد، ضمن مطالعه شرایط هریک از این دوره­ها و اطمینان از دارا بودن شرایط لازم، با مراجعه به معاونت پژوهشی دانشکده مرتبط و مذاکره با استاد مربوطه، نسبت به ارسال درخواست خود به معاونت پژوهشی دانشگاه اقدام نمایند.(در ادامه این توضیحات آیین نامه انواع پسادکترا قرارداده می شود)

الف. آیین نامه پذیرش پژوهشگران پسادکترا

شیوه نامه اجرایی آیین نامه پژوهشگران پسادکترا

ب. آیین نامه پسادكتري از پژوهانه و طرح هاي تحقيقاتي دانشگاه

فرم درخواست بكارگيري پژوهشگر پسادكتري

قرارداد طرح تحقيقاتي دوره پسادكتري

فرم گزارش

ج. پسادكتري با حمايت صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران کشور -

 فرم درخواست پسادكتراي صندوق حمايت از پژوهشگران

دستورالعمل حمایت از دوره های پسادکترا

 فرم گزارش

د. پسا دكتري بنياد ملي نخبگان(طرح شهید چمران) -

  شیوه نامه طرح شهید دکتر چمران

 قرارداد داخلی طرح شهید دکتر چمران

 فرم گزارش

ه. پسادكتري با حمایت پژوهشگاه نیرو

http://www.nri.ac.ir/Research/Research-Grants-List#9374109--5

 

تحت نظارت وف ایرانی