رفتن به محتوای اصلی
x

پژوهشگران برتر :

  • دکتر علی اصغر انصافی - دانشکده شیمی

  • دکتر فتح الله کریم زاده - دانشکده مهندسی مواد

  • دکتر سید امیر حسین گلی - دانشکده مهندسی کشاورزی

  • دکتر محمود رضا همامی - دانشکده مهندسی منابع طبیعی

 

فناور برتر :

  • دکتر محمد تقی جعفری - دانشکده شیمی

تحت نظارت وف ایرانی