رفتن به محتوای اصلی
x
فایل
پیوست اندازه
بازنگری دستورالعمل اجرایی مصوب فرصت مطالعاتی صنعتی 14010302.rar (686.64 کیلوبایت) 686.64 کیلوبایت
بازنگری شرایط جایگزین مصوب فرصت مطالعاتی صنعتی 14010302.rar (908.71 کیلوبایت) 908.71 کیلوبایت
آیین نامه فرصت مطالعاتی در صنعت.pdf (1.12 مگابایت) 1.12 مگابایت
آیین نامه نحوه محاسبه امتیاز طرح.pdf (1.88 مگابایت) 1.88 مگابایت
آیین نامه هدفمندی پارساها.pdf (796.62 کیلوبایت) 796.62 کیلوبایت
آیین نامه تضمین معاملات دولتی.pdf (162.6 کیلوبایت) 162.6 کیلوبایت
آیین نامه الزامات قراردادها با صنعت.pdf (1.13 مگابایت) 1.13 مگابایت
آیین نامه اجرایی ستاپ.pdf (2.27 مگابایت) 2.27 مگابایت
تفاهم نامه همكاري مشترك وزارت دفاع و شوراي عالي عتف كشور به منظور اجراي طرح ستاپ.pdf (11.57 مگابایت) 11.57 مگابایت
بالاسري.pdf (75.09 کیلوبایت) 75.09 کیلوبایت
ایین نامه ارتقای هیات علمی پژوهشی_14000711.pdf (4.98 مگابایت) 4.98 مگابایت
ضوابط حقوق بيمه و مزاياي نخبه وظيفه1402.pdf (1.91 مگابایت) 1.91 مگابایت
ضوابط هزینه دوره آموزشی نظامی نخبگان وظیفه از تیر ماه 1402.pdf (977.18 کیلوبایت) 977.18 کیلوبایت

تحت نظارت وف ایرانی