رفتن به محتوای اصلی
x

امروزه توسعه علم، فناوری و ارتباط متقابل دانشگاه با صنعت یکی از ارکان مهم توسعه‌ و پيشرفت پایدار در كشورهای توسعه يافته محسوب می شود.

توسعه اقتصادی، اجتماعی و صنعتی کشور مرهون حضور و مشارکت مراکز پژوهشی و فناوری در تمامی عرصه های اجرایی مورد نیاز است. در چند دهه اخیر، رشد کمی و کیفی بسیار خوبی در تمامی حوزه های علمی کشور حاصل شده و زیرساخت دانشی خوبی فراهم آمده است. اما از سویی دیگر، به لحاظ شرایط خاص کشور و مشکلات اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی نیاز مبرمی به مشارکت دانشگاهها و پژوهشگاه های کشور احساس می شود. بر این اساس، لازم است طی یک برنامه جامع و با در نظر گرفتن شرایط کشور، برنامه ها و اقدامات مناسبی برای مشارکت مؤثر و مفید دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و مراکز فناوری جهت توسعه و بهبود شرایط کشور فراهم آید. از این رو، "طرح تحول در همکاری های دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی و فناوری با جامعه و صنعت" تهیه و تدوین و در تاریخ 09/07/98 طی نامه شماره 168704/و به رؤسای دانشگاه ها و پارکهای علم و فناوری ابلاغ شد.

بمنظور ارتقای وضعیت موجود و سازگاری هر چه بیشتر با دانشگاههای نسل سوم و چهارم مجموعه اقداماتی به شرح زیر در دستور کار اداره فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه قرار گرفته است.

 
تلاش در جهت ر فع موانع حقوقی براي مشاركت اعضای هيأت علمی
بازنگری و تسهيل در آئين نامه ها و قوانين محدودكننده فعاليتها و ارتباطات اعضای هيأت علمی با جامعه
شفاف سازی مقررات و ضوابط
رفع تناقضها / مغايرتها در قوانين و مقررات موجود
بهبود نگرش به فعاليتها و مشاركت اعضای هيأت علمی در جامعه
كاربردی نمودن پژوهشهای دانشگاهی
توسعه ( يا تغيير ) الگوهای همكاری با جامعه
اصلاح ساختار سازمانی در راستای افزایش بهره وری و كارآمدی
ايجاد ساختارهای پژوهشی جديد و اصلاح ساختارهای موجود با مشاركت صنايع

تحت نظارت وف ایرانی