رفتن به محتوای اصلی
x

به منظور افزايش ميزان كارآيي و كار آمدي اعضاي هيات علمي دانشگاه، فرصت مطالعاتي امتيازي است ويژه كه براي كسب آن بايد شرايطي برخاسته از شايستگي لازم و آمادگي كافي احراز شده باشد.در طي اين دوره ها اعضاي هيات علمي پس از تعريف يك پروژه با همكاري دانشگاه مقصد، فارغ از مشغله هاي كاري به تحقيق و مطالعه در زمينه تخصصي مربوطه خواهند پرداخت و پس از بازگشت به وطن نتايج ان مطالعات را به انضمام تجربيات علمي كسب شده براي دانشگاه به ارمغان خواهند آورد و كاربرد آن مطالعات را در صورت امكان در دانشگاه به انجام مي رسانند. قسمت اعظم هزينه هاي انجام اين دوره بعهده دانشگاه مي باشد.

انواع فرصت هاي مطالعاتي تعريف شده در دانشگاه :

الف.فرصت مطالعاتي خارج از كشور نوع يك با تأمين كامل هزينه هاي فرد و خانواده توسط مؤسسه

ب.فرصت مطالعاتي خارج از كشور نوع دو با تأمين بخشي از هزينه ها توسط مؤسسه

ج.فرصت مطالعاتي خارج از كشور با تقاضا و حمايت مراكز علمي پژوهشي خارج از مؤسسه

د.مأموريت تابستانه خارج از كشور

 

  • همايش ها و مجامع علمي :

دوام حيات و رشد مستمر جوامع علمي بدون افزايش ذخيره اطلاعات علمي، كارشناسي و فني ميسر نيست. دانشگاه صنعتي با ايجاد تسهيلات جهت شركت انديشمندان در مجامع بين المللي و علمي داخلي اين قبيل اطلاعات را براي اعضاي هيأت علمي دانشگاه فراهم نموده است.اين مأموريت هاي كوتاه مدت مي توانند در مطرح كردن اساتيد دانشگاه ها در محافل و در مؤسسات علمي بين المللي معتبر در زمينه هاي مختلف تخصصي و پژوهشي نقش مؤثري داشته باشند. تبادل افكار و آراي اعضاي هيأت علمي با دانش پژوهان و دانشمندان ساير كشور ها از اين طريق مي تواند زمينه ي گسترش و بسط ارتباطات و مراودات علمي مستقيم و غير مستقيم دانشگاه را با مجامع علمي بين المللي و دانشمندان جهان فراهم نمايد.

تحت نظارت وف ایرانی