رفتن به محتوای اصلی
x

ریاست
دکتر ذاکرحسین فیروزه
1400/09/06 تاکنون
مدیر فناوری و ارتباط با صنعت و جامعه
رئیس, دانشیار
031-3391-2507
031-3391-2508
zhfirouzeh@iut.ac.ir
ریاست
کارشناسان
مهشيدسادات ابطحی

کارشناس واحد نرم افزار، کنترل و ارزیابی پروژه های صنعتی

031-3391-2297
مهدي حيدری

کارشناس واحد پشتیبانی و امور سامانه ها

031-3391-2709
بهرام عرب

کارشناس واحد پشتیبانی و امور قراردادها

031-33912290
031-33912291
احسان عکاف زاده

کارشناس واحد ارتباطات صنعتی

031-33912299
محمدابراهیم توکلی

کارشناس واحد پشتیبانی پژوهشکده ها و خدمات کارآموزی

031-3391-9008
کارشناسان

تحت نظارت وف ایرانی