رفتن به محتوای اصلی
x

دانشگاه صنعتي اصفهان جهت ارتقاء و تسهيل فعاليت­هاي پژوهشي و فناوري، اتخاذ سياست­ هاي هماهنگ و اعمال ضوابط مدون، با عنايت ويژه به اولويت­ هاي پژوهشي و فناوري كشور اهداف ذيل را مد نظر دارد:

 

  • ترغيب اعضاي هيئت علمي به انجام فعاليتهاي پژوهشي و فناوري در راستاي توليد علم و رفع نيازهاي كشور
  • برنامه ريزي و مديريت فعاليتهاي پژوهشي و فناوري اعضاي هيئت علمي بر اساس اعتبار اختصاص يافته
  • تسريع و تسهيل در فرايند فعاليتهاي پژوهشي و فناوري اعضاي هيئت علمي
  • تقويت زيرساخت هاي پژوهشي و فناوري دانشكده ها

تحت نظارت وف ایرانی