رفتن به محتوای اصلی
x

پژوهشگران برتر کشوری

1.جناب آقای دکتر داوود مستوفی نژاد                          دانشکده مهندسی عمران

2.جناب آقای دکتر پرویز کاملی                                  دانشکده فیزیک

 

پژوهشگران برتر استانی

1.جناب آقای دکتر مرتضی راستی                            دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها

2.جناب آقای دکتر میلاد فتحی                                 دانشکده مهندسی کشاورزی

3.جناب آقای دکتر علیرضا نجفی چرمهینی                  دانشکده شیمی

 

دانشجویان برتر استانی

1.خانم صدیقه ربیعی جیلدانی                               دانشکده شیمی

2.آقای قاسم اخبارفر                                                دانشکده مهندسی کشاورزی


تحت نظارت وف ایرانی