رفتن به محتوای اصلی
x

 

تشویق اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشگاه جهت انتشار مقاله در مجلات علمی معتبر (ملی و بین المللی) با هدف ارتقاء جایگاه دانشگاه در تولید علم جهان، افزایش کیفیت فعالیت های علمی و انتشار نتایج پایان نامه ها، رساله ها و فعالیت های پژوهشی دانشگاه است.

از سال 2016 تاکنون فرآیند تشویق مقالات به صورت  الکترونیکی و از طریق سامانه گلستان اجرا می شود.

 

شيوه نامه تشويق مقالات منتشر شده در نشریات معتبر بین المللی و داخلی 

 

فرآیند انجام كار:

تشویق مقالات هر سال بر اساس آخرین نسخه "دستور العمل شیوه نامه تشویق مقالات منتشر شده در نشریات معتبر ملی و بین المللی" مندرج در وب سایت مدیر کل امور پژوهشی در بخش آئین نامه ها و مصوبات، محاسبه و پرداخت می گردد.

بدین صورت که پس از ارسال فراخوان، اساتیدی که مولف ثبت کننده مقاله هستند می توانند در بازه زمانی مشخص شده مقالات مربوط به سال اعلام شده را گروهبندی کنند. این مقالات پس از تایید معاون پژوهشی هر دانشکده به مدیر کل امور پژوهشی ارسال می شود. سپس کلیه مقالات دریافتی توسط کارشناس مربوطه ثبت و تایید و پس از محاسبه، گزارش ها به تفکیک هر دانشکده استخراج و به امور مالی دانشگاه ارسال می گردد.

نهایتاً مبالغ نهایی شده توسط امور مالی دانشگاه به حساب افرادی که در تدوین مقالات مذکور مشارکت داشته اند (اعم از عضو هیات علمی و دانشجوی دانشگاه) واریز خواهد شد (شماره حساب افراد در سامانه گلستان ثبت شده است)

تحت نظارت وف ایرانی