رفتن به محتوای اصلی
x

جلسات این کمیته یک هفته در میان، روزهای یکشنبه با حضور اعضای زیر تشکیل می گردد.

اعضای کمیته :

  • معاون پژوهشی دانشگاه
  • مدیر کل امور پژوهشی
  • مدیر هماهنگی برنامه ریزی و اجرایی
  • مدیر مرکز رشد
  • مدیر فناوری و ارتباط با صنعت و جامعه
  • رئیس تحصیلات تکمیلی
  • پنج نماینده معرفی شده از دانشگاه

تحت نظارت وف ایرانی