رفتن به محتوای اصلی
x

جلسات این کمیته با حضور اعضای زیر تشکیل می گردد.

اعضای کمیته :

  • معاون پژوهش و فناوری دانشگاه
  • مدیرنوآوری و تجاری سازی فناوی
  • مدیر فناوری و ارتباط با صنعت و جامعه
  • نماینده ی رئیس دانشگاه
  • سه نفر معرفی شده از اعضای هیأت علمی دانشگاه بعنوان عضو حقیقی

وظایف کمیته :

سياستگذاري و برنامه ريزي در زمينه واگذاري يا دريافت امتياز داراييهاي فكري

تصميم گيري درمورد حفاظت از داراييهاي فكري مؤسسه(در قالب ثبت قانوني و يا اسرار تجاري) و يا انتشار رايگان دستاوردها براي عموم

ارزشگذاري داراييهاي فكري

تعيين درصد سهم هريك از ذينفعان (پديدآورنده، واحد تحقيقاتي، مؤسسه و حامي) از حقوق مادي حاصل از داراييهاي فكري

رسيدگي به اختلافات احتمالي در زمينة مسائل مربوط به حقوق مالكيت فكري

تحت نظارت وف ایرانی