رفتن به محتوای اصلی
x

معاونین پژوهش و فناوری از ابتدا تاکنون
دکتر حمیدرضا صفوی
1400/08/26 تاکنون
معاون پژوهش و فناوری
استاد
031-33912500
031-33912503
hasafavi@cc.iut.ac.ir
دکتر بهروز ارباب شیرانی
۱۳۹۸/۶/۳۱ تا 1400/08/26

معاون سابق, دانشیار
ashirani@cc.iut.ac.ir
دکتر محمدجواد امیدی
97/04/06 تا 98/06/31

معاون سابق, استاد
03133912598
دکتر سید مهدی ابطحی فروشانی
92/6/25 تا 97/4/6

معاون سابق, دانشیار
دکتر منوچهر حیدرپور
91/6/1 تا 92/6/25

معاون سابق, استاد
دکتر رسول نصراصفهانی
89/2/4 تا 91/6/1

معاون سابق, استاد
دکتر سید حسن قاضی عسگر
84/8/14 تا 89/2/4

معاون سابق, استاد
دکتر ابراهیم شیرانی
76/10/15 تا 81/5/5 و 83/6/1 تا 84/8/14

معاون سابق, استاد
دکتر احمد حقانی
81/5/5 تا 82/5/6

معاون سابق, استاد
دکتر غلامعباس پارسافر
73/5/3 تا 76/10/15

معاون سابق, استاد
دکتر احمد ابریشم چی
68/7/16 تا 73/5/3

معاون سابق, استاد
دکتر هادی اکبرزاده
63/12/17 تا 68/6/28

معاون سابق, استاد
دکتر علی محمد دوست حسینی
63/06/21 تا 63/12/10

معاون سابق, دانشیار
دکتر علی اصغر رستمی
62/5/22 تا 63/6/21

معاون سابق
دکتر محمد شاهرخی
60/11/10 تا 62/5/11

معاون سابق
دکتر ذبیح الله بازاری
60/7/26 تا 60/10/21

معاون سابق
دکتر محمدمهدی سعادت پور
59/9/5 تا 60/7/10

معاون سابق, استاد
دکتر ابوالقاسم میامئی
58/8/15 تا 59/6/31

معاون سابق
دکتر همایون دانشیار
55/11/26 تا 58/8/15

معاون سابق
معاونین پژوهش و فناوری از ابتدا تاکنون

تحت نظارت وف ایرانی