رفتن به محتوای اصلی
x

مدير کل امور پژوهشی

سمینارها و همایش ها

فعالیت های پژوهشی

شیمی تجزیه جلد دوم
شیمی تجزیه جلد اول
خواص مغناطیسی مواد(مفاهیم و کاربرد ها)
معرفي شاخص خشكسالي پالمر استاندارد شده (SPDI)
قراردادهاي زنجيره تأمين و مديريت پروژه

تحت نظارت وف ایرانی