رفتن به محتوای اصلی
x

جلسات این کمیته با حضور اعضای زیر تشکیل می گردد.

اعضای جلسه :

  • معاون پژوهشی دانشگاه
  • مدیرامور پژوهشی
  • رئیس اداره ارتباط با صنعت و جامعه
  • مدیر مرکز نوآوری و تجاری سازی فناوری

تحت نظارت وف ایرانی