رفتن به محتوای اصلی
x

جلسات این کمیته با حضور اعضای زیر تشکیل می گردد.

اعضای جلسه :

  • معاون پژوهشی دانشگاه
  • مدیر هماهنگی برنامه ریزی و اجرایی
  • مدیر کل پژوهشی
  • مدیر اداره فناوری و ارتباط با صنعت
  • مدیر مرکز نوآوری و تجاری سازی فناوری

تحت نظارت وف ایرانی