رفتن به محتوای اصلی
x

دوام حيات و رشد مستمر جوامع علمي بدون افزايش ذخيره اطلاعات علمي، كارشناسي و فني ميسر نيست. دانشگاه صنعتي با ايجاد تسهيلات جهت شركت انديشمندان در مجامع بين المللي و علمي داخلي اين قبيل اطلاعات را براي اعضاي هيأت علمي دانشگاه فراهم نموده است.اين مأموريت هاي كوتاه مدت مي توانند در مطرح كردن اساتيد دانشگاه ها در محافل و در مؤسسات علمي بين المللي معتبر در زمينه هاي مختلف تخصصي و پژوهشي نقش مؤثري داشته باشند. تبادل افكار و آراي اعضاي هيأت علمي با دانش پژوهان و دانشمندان ساير كشور ها از اين طريق مي تواند زمينه ي گسترش و بسط ارتباطات و مراودات علمي مستقيم و غير مستقيم دانشگاه را با مجامع علمي بين المللي و دانشمندان جهان فراهم نمايد.

تحت نظارت وف ایرانی