رفتن به محتوای اصلی
x

به منظور افزايش ميزان كارآيي و كار آمدي اعضاي هيات علمي دانشگاه، فرصت مطالعاتي امتيازي است ويژه كه براي كسب آن بايد شرايطي برخاسته از شايستگي لازم و آمادگي كافي احراز شده باشد.در طي اين دوره ها اعضاي هيات علمي پس از تعريف يك پروژه با همكاري دانشگاه مقصد، فارغ از مشغله هاي كاري به تحقيق و مطالعه در زمينه تخصصي مربوطه خواهند پرداخت و پس از بازگشت به وطن نتايج ان مطالعات را به انضمام تجربيات علمي كسب شده براي دانشگاه به ارمغان خواهند آورد و كاربرد آن مطالعات را در صورت امكان در دانشگاه به انجام مي رسانند. قسمت اعظم هزينه هاي انجام اين دوره بعهده دانشگاه مي باشد.

انواع فرصت های مطالعاتی تعريف شده در دانشگاه :

الف.فرصت مطالعاتي خارج از كشور نوع يك با تأمين كامل هزينه هاي فرد و خانواده توسط مؤسسه

ب.فرصت مطالعاتي خارج از كشور نوع دو با تأمين بخشي از هزينه ها توسط مؤسسه

ج.فرصت مطالعاتي خارج از كشور با تقاضا و حمايت مراكز علمي پژوهشي خارج از مؤسسه

د.مأموريت تابستانه خارج از كشور

آيين نامه ها :

 

 

تحت نظارت وف ایرانی