رفتن به محتوای اصلی
x

با هدف توليد فناوري و  نيل به ارتباط منسجم‌تر و انجام طرح‌های بزرگ تأسيس شد. نقش همه جانبه اين فناوري در عرصه‌هاي مختلف جامعه و نيز پتانسيل‌ها و توانايي‌هاي علمی، پژوهشی و صنعتی موجود در استان اصفهان منجر به تدوين نقشه جامع نانوفناوری استان شده است.

تحت نظارت وف ایرانی