رفتن به محتوای اصلی
x

دوره ي پسا دكتری، فرصتی است برای عمق بخشی به فعالیت­های پژوهشی پژوهشگران جوان. در این دوره که به مدت یک سال برگزار می شود و تا سه سال قابل تمدید است، متقاضیانی که بیش از سه سال از زمان فارغ التحصیلی آنها نگذشته باشد، ضمن مطالعه شرایط هریک از این دوره­ ها و اطمینان از دارا بودن شرایط لازم، با مراجعه به معاونت پژوهشی دانشکده ي مرتبط و مذاکره با استاد مربوطه، نسبت به ارسال درخواست خود به معاونت پژوهشی دانشگاه اقدام مي نمایند

الف.پسادكتري از پژوهانه و طرحهاي تحقيقاتي

ب.پسادكتري با حمايت صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران كشور

ج.پسا دكتري بنياد ملي نخبگان(دانشجويان مقيم و غير مقيم)                  

د.پسادكتري مراكز صنعتي به انضمام شيوه نامه انتخاب، پذيرش و همكاري محققان پسادكتري

آيين نامه ها :

 

 

تحت نظارت وف ایرانی