رفتن به محتوای اصلی
x

ارائه روش‌هاي نوين رصد كردن آلاينده‌ها بر منابع آب و خاك، به ارزيابي خطر آلاينده‌ها در چرخه غذايي انسان و ساير موجودات زنده مي‌پردازد و درضمن آن روش‌هاي مختلف فيزيکي، شيميايي و بيولوژيکي كاهش آلاينده‌ها را نيز مورد توجه قرار مي‌دهد.

قطب علمي آلودگي خاک و آب در سال1383 در دانشگاه صنعتي اصفهان (گروه خاکشناسي) بنيان گذاري شده واز طرف وزارت علوم، تحقيقات و فناوري تاييد گرديد. در سال 1388 اين قطب به "آلودگي خاک و آب و سلامت انسان" تغيير نام يافت. قطب آلودگي خاک و آب و سلامت انسان علمي تلاش نموده است که فعاليت ها و برنامه هاي آموزشي و پژوهشي خود را ضمن استفاده از فناوري هاي نوين در مسير نيازهاي توسعه پايدار کشاورزي، مباحث زيست محيطي و شناخت پتانسيل‌ها و محدوديت‌هاي منابع خاک و آب هدايت نمايد.

 

تحت نظارت وف ایرانی